Aceptació de Runes

El primer pas del procés de reciclatge de runes de la construcció, RCD’s, és el de l’acceptació del material.

En la planta fixa de que disposem, les runes provenen de tota la comarca i el seu origen són els enderrocs, l’obra nova, reformes i obra civil. També recepcionem les de les deixalleries municipals que recullen les runes originades per particulars.

Les runes o residus de la construcció els porten els clients amb els seus mitjans o bé gestionem el transport nosaltres directament.

Un cop arribat el material a planta, es fa una revisió visual i de pesatge per tal de catalogar el tipus de runa. Es fa una primera classificació per a una millor adaptació del procés productiu.

Així mateix, es genera la documentació oportuna per tal de complir amb la legislació actual.
S’accepta tant la runa neta, mixta com bruta que posteriorment seleccionem i classifiquem.