Historia del Reciclatge

FFins arribar als actuals processos de reciclatge de Residus de la Construcció, s’han passat per diferents etapes on el reciclatge com a tal no existia.

Podem definir aquests espais en el temps de la següent manera:

Fins a la dècada dels 80

No hi ha cap sistema de control d’abocadors de runes. Les runes es llençaven a qualsevol espai fent proliferar els abocaments incontrolats.

Fins a la dècada dels 90

Es comencen a penalitzar els abocaments incontrolats, això fa que el destí dels residus de la construcció siguin els Abocadors Mancomunats, que estan pensats inicialment per el dipòsit de les deixalles urbanes.

Hi ha l’avantatge del major control però té l’inconvenient que els abocadors de residus banals es saturen molt més ràpidament.

A partir dels anys 90

Es comencen a instal•lar mono dipòsits controlats exclusius per residus de la construcció.

Segueix tenint l’avantatge d’un major control, evitant abocaments incontrolats i per altra banda no s’omplen tant ràpidament els abocadors de residus urbans.

Paral•lelament es pren consciència del Reciclatge i es comença a aplicar el concepte de les 3R als residus de la construcció:

REDUIR, RECICLAR, REUTILITZAR

A partir d’aquest punt es van desenvolupant diferents processos de reciclatge, que juntament amb una major cultura mediambiental, fa possible que actualment, el 80% dels residus de la construcció siguin reciclats i reutilitzats.