Reciclàrids

L’any 1.989 es crea Reciclàrids, neix dins del Grup Vilà Vila, a causa de la preocupació per l’ impacte ambiental que causen els residus de la construcció i del gran cost que representava portar els residus de construcció als abocadors.

L’origen dels RCD’s (Residus de la Construcció i Demolució) que entren a la planta de reciclatge, són els que es generen en qualsevol obra de construcció; enderrocs, moviments de terres, rehabilitacions i obra nova.

Actualment té gairebé el mateix cost l’abocament de runes, que el reciclatge d’aquestes. Si a aquest fet hi afegim que un 80% de les runes són reciclables, es fa evident el benefici mediambiental del reciclatge.

Una vegada finalitzat el procés de reciclatge, s’obtenen diferents tipus d’àrids reciclats com graves, arenes, tot-u entre d’altres per a diferents usos com base, sub-bases de carreteres, drenatges, protecció de canonades, manteniment de camins etc.

Reciclàrids va ser pionera en la utilització de plantes mòbils completes de l’estat per a la trituració, cribat, rentat i esmicolament de runes, eliminant el cost del transport que representa.
Una planta mòbil mensualment pot gestionar més de 6.000 m3 de residus procedents de les diferents obres en una sola línea de producció.

Si bé es tracta d’una iniciativa empresarial, Reciclàrids té molt clar l’objectiu a curt termini: la reducció en l’explotació de noves canteres, l’eliminació d’abocadors incontrolats de runes i una menor utilització dels dipòsits legalitzats, aconseguint una millora mediambiental.

En definitiva, un benefici per tots.