Sobre nosaltres

L’any 1989 neix Reciclàrids dins el Grup Vilà Vila, com a resultat de la preocupació per l’impacte ambiental que causaven els residus de la construcció i l’elevat cost econòmic i ecològic que suposava el seu trasllat a abocadors. Si a aquest fet hi afegim que més d’un 80% de les runes són reciclables, es fa evident el benefici mediambiental del seu reciclatge.

Reciclàrids recepciona tota mena de RCD (resdius de la construcció i demolició) provinents d’enderrocs, moviments de terres, obra nova o rehabilitacions. Una vegada finalitzat el procés de reciclatge, s’obtenen àrids reciclats com graves, arenes o tot-u, entre d'altres, els quals poden tenir diferents usos com sub-bases de carreteres, drenatges, protecció de canonades, manteniment de camins, etc.

Reciclàrids va ser pionera en l’Estat, en la utilització de plantes mòbils completes per a la trituració, cribat, rentat i esmicolament de runes, eliminant el cost que el seu transport representa. Una planta mòbil pot gestionar més de 6.000m3 mensuals de residus procedents de diferents obres en una única línia de producció.

L'objectiu d'aquesta iniciativa empresarial és, a curt termini, la reducció en l’explotació de noves canteres, l’eliminació d’abocadors incontrolats de runes i una menor utilització dels dipòsits legalitzats, aconseguint una millora mediambiental que ens beneficia a tots.